green-header

Фондове

Открийте най-подходящия за вашите цели фонд сред богатата гама от продукти

Примерен калкулатор за натрупване на средства във фонд

Използвайте представените примерни калкулации за натрупване и инвестиране на средства периодично и/или еднократно в различни типове фондове, за да съставите своя план за постигане на бъдещи си цели. 


Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате инвестицията си. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще.

лв.
(100 - 1 000 000 лв.)
лв.
год.
(1 - 40 год.)
Какви предимства имат клиентите ни?

  • Използвате свободните си средства, за да им дадете възможност да създават допълнителна стойност (доходност).
  • Дори и с малък размер на разполагаемите средства използвате голямо разнообразие на инвестиции, чрез които да тъсите желания резултат - нарастване на стойността на Вашето вложение.
  • Управлявайки по-значителен обем средства, фондът може да разпределя и влага в много разнообразни инвестиции, които иначе са трудно достъпни за отделния клиент. Така портфейлът на фонда баласира по-добре възможностите за доходност и поетите инвестиционни рискове, които винаги вървят заедно.
  • Възползвате се от професионално управление на средства и подбор на подходящи инвестиции без да е необходимо да познавате, разбирате, следите или анализирате финансовите пазари.

Запазете час за среща с експерт от Банка ДСК

Направете среща на Вашите пари с най-подходящите възможности

Час Минути

Сценарии на резултатите

Информация, предоставяна съгласно чл. 8 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/653 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти 

 

Нашите фондове

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.