green-header

Как се управляват средствата?

Стратегията предвижда фокус върху акции на компании от антициклични сектори на икономиката, чрез които да се реализират капиталови печалби и приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда управляващото дружество ("ДСК Управление на активи" АД) инвестира набраните средства предимно в ликвидни акции и/или в борсово търгуеми фондове, инвестиращи в акции, на дружества от секторите потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и други, които имат потенциал за растеж на цените им и са търгувани на регулиран пазар в България или в чужбина. По-малка част от средствата могат да бъдат инвестирани и в дългови финансови инструменти. 

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 8 - чл. 11 от Правилата на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.