Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК Стабилност - Еврооблигации" по една сделка е 500 лева. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на Фонда по една сделка е 500 лева.
Препоръчителното време за задържане на средства във Фонда (препоръчителен инвестиционен хоризонт), следва да е съобразено с продължителността на "ограничения период" от дейността на Фонда, за да се реализира оптимален резултат от инвестицията – до 13 юни 2027 г., вкл.

Очакваната доходност от инвестицията в дялове на “ДСК Стабилност – Еврооблигации” може да бъде обвързана предимно с доходността на облигациите, включени в портфейла на фонда. Защита на нарастването на стойността на инвестициите означава, че нетната стойност на активите на дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 103% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото. 

Фондът е учреден през м. август 2021 г. и е започнал да издава дялове през м. септември 2021 г. 
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.