ДСК Баланс

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Управление на средства, което предлага възможност за резултат в средносрочен и дългосрочен период чрез балансирана комбинация от основните видове финансови инструменти - акции, облигации, депозити.

Научи повече

Подходящ при търсене на по-съществени резултати в средносрочен и дългосрочен период при умерени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложението.

Широк набор от инвестиции в различни видове финансови инструменти, които имат разнообразна териториална и отраслова специфика.

72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Балансиран портфейл от акции, облигации и други финансов инструменти
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове.

За кого е подходящ?

“ДСК Баланс” може да бъде подходящ за клиенти / инвеститори, които търсят по-висок резулт в средносрочен и дългосрочен период и предпочитат умерен инвестиционен риск.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегията предвижда постигане на максимален възможен доход при умерени текущи промени в цената на дял.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Баланс” по една сделка е 100 лева.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.