ДСК Баланс

ДСК Баланс

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?

Управление на средства, което предлага възможност за резултат в средносрочен и дългосрочен период чрез балансирана комбинация от основните видове финансови инструменти - акции, облигации, депозити.

Научи повече

Подходящ при търсене на по-съществени резултати в средносрочен и дългосрочен период при умерени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложението.

Широк набор от инвестиции в различни видове финансови инструменти, които имат разнообразна териториална и отраслова специфика.

72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Балансиран портфейл от акции, облигации и други финансов инструменти
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове.

За кого е подходящ?

“ДСК Баланс” може да бъде подходящ за клиенти / инвеститори, които търсят по-висок резулт в средносрочен и дългосрочен период и предпочитат умерен инвестиционен риск.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегията предвижда постигане на максимален възможен доход при умерени текущи промени в цената на дял.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка и обратно изкупуване на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Баланс” по една сделка е 100 лева.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.