green-header

ДСК Стабилност - Европейски акции

НСАД, стойност за покупка и стойност за обратно изкупуване и съответните такси, приложими през настоящия "ограничен период" от дейността на Фонда
(до 20/12/2025 г., включително) 

Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 1.23624 BGN

Цени / стойност на дял

Покупка на дялове Обратно изкупуване на дялове

1.29805 BGN

1.11262 BGN

През ограничения период от дейността на Фонда таксите за издаване и обратно изкупуване на дял са съответно 5% и 10% от НСАД, които са отчетени в посочените по-горе стойности на дял.

При поръчки за покупка на дялове При поръчка за обратно изкупуване на дялове

5,000% от НСАД

10,000% от НСАД

Цените са валидни за поръчки, приети на 18.07.2024

Минимална стойност на една поръчка 500 BGN. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.