Как се управляват средствата?

Основни цели на Фонда са нарастване на стойността на инвестициите в дългосрочен план при поемане на умерен до висок риск, както и осигуряване на ликвидност за клиентите.  Фондът инвестира преидимно в дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) при управление на портфейла или такива, инвестиращи основно в акции и/или във финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, Унгария, и в по-малка степен - в дялове на договорни фондове, инвестиращи в облигации, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар, деривати, както и във влогове в банки. Конкретната структура на активите зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на законовите ограничения.

Съгласно стратегията си „ДСК – ОТП Премиум Микс“ ще инвестира в следните фондове, в относително равни тегла:

OTP Supra Derivative Fund
Обща информация за фонда: 
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/Supra
Представяне на инвестиционният клас фонда, в който инвестира ДСК-ОТП Премиум Микс:
https://www.bamosz.hu/alapoldal?isin=HU0000720297

OTP EMDA Derivative Fund
Обща информация за фонда:
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/EMDA
Представяне на инвестиционният клас на фонда, в който инвестира ДСК-ОТП Премиум Микс:
https://www.bamosz.hu/en/alapoldal?isin=HU0000720271

OTP Trend Fund
Обща информация за фонда:
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/Trend  

OTP Treasures of the Earth Derivative Fund
Обща информация за фонда:
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/FoldKincsei 
Представяне на инвестиционният клас на фонда, в който инвестира ДСК-ОТП Премиум Микс:
https://www.bamosz.hu/en/alapoldal?isin=HU0000716121 

OTP Total Return Derivative Fund
Обща информация за фонда:
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/AbszolutHozam 
Представяне на инвестиционният клас на фонда, в който инвестира ДСК-ОТП Премиум Микс:
https://www.bamosz.hu/en/alapoldal?isin=HU0000704440 

OTP New Europe Derivative Fund
Обща информация за фонда:
https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/en/UjEuropa 
Представяне на инвестиционният клас на фонда, в който инвестира ДСК-ОТП Премиум Микс:
https://www.bamosz.hu/en/alapoldal?isin=HU0000720305 

ДСК Стандарт

ДСК Евро Актив


Подробна информация за инвестиционната политика, състава и структурата на активите може да намерите в чл. 7-9 от Правилата на Фонда.

   

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.