green-header

Как се управляват средствата?

Основните цели на Фонда са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност. Инвестиционната стратегия на "ДСК Евро Актив" предвижда реализиране на текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства.
По отношение на "ДСК Евро Актив" не се предвиждат изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите, както и не се предвиждат инвестиции в акции. С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда управляващото дружество ("ДСК Управление на активи" АД) инвестира набраните средства преимуществено в деноминирани в евро висококачествени дългови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.
Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 7 - чл. 10 от Правилата на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.