Условия за покупка на дялове

Условия за покупка на дялове

Всички договорни фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД,  издават (продават) само цели дялове. Подаването и изпълнението на поръчка за покупка на дялове може да стане по един от следните начини, при спазване на определените условия: 

„Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на поръчката по разплащателната сметка на клиента в “Банка ДСК”, следва да има налична сума в размер на:
- заявения брой дялове, умножен по 110% от сумата от емисионната стойност на дял, определена за деня, предхождащ деня на приемане поръчката;
- таксата на Дистрибутора ("Банка ДСК"), ако има такава съгласно неговата Тарифа;
- допълнителните разходи (ако клиентът е заявил доп. услуги - например, изпращане на потвърждение за сделката с дялове, издаване депозитарна разписка и др.).

 „Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката по разплащателната сметка на клиента в “Банка ДСК” , следва да има налична сума в размер на:
- стойността на поръчката,
- таксата на Дистрибутора ("Банка ДСК"), ако има такава съгласно неговата Тарифа;
- допълнителните такси (ако клиентът е заявил доп. услуги - например, изпращане на потвърждение за сделката с дялове, издаване депозитарна разписка и др.).

Броят дялове, които инвеститорът реално закупува, се определя като внесената от него сума се разделя на сумата от емисионната стойност за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката (изчислена до 12:00 ч. и обявена до края на следващия работен ден след деня на поръчката) и таксата на Дистрибутора (ако има такава), като се извършва закръгляване към по-малкото цяло число.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.