green-header

Условия за покупка на дялове

Всички фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД,  издават (продават) дялове, чиито брой се изчислява до четвъртия знак след десетичната запетая. Подаването и изпълнението на поръчка за покупка на дялове може да стане по един от следните начини, при спазване на определените условия: 

„Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на поръчката по разплащателната сметка на клиента в “Банка ДСК”, следва да има налична сума в размер на:
- заявения брой дялове, умножен по 110% от сумата от емисионната стойност на дял, определена за деня, предхождащ деня на приемане поръчката;
- таксата на Дистрибутора ("Банка ДСК"), ако има такава съгласно неговата Тарифа;
- допълнителните разходи (ако клиентът е заявил доп. услуги - например, изпращане на потвърждение за сделката с дялове, издаване удостоверителен документ за притежавани дялове и др.).

 „Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката по разплащателната сметка на клиента в “Банка ДСК” , следва да има налична сума в размер на:
- стойността на поръчката,
- допълнителните такси (ако клиентът е заявил доп. услуги - например, изпращане на потвърждение за сделката с дялове, издаване удостоверителен документ за притежавани дялове и др.).
Броят дялове, изчислен до четвъртия знак след десетичната запетая, които инвеститорът закупува, се определя като внесената от него сума се разделя на сумата от емисионната стойност на дял, обявена в работния ден, следващ деня на приемане на поръчката (изчислена до 12:00 ч. и обявена до края на следващия работен ден след деня на поръчката) и таксата на Дистрибутора (ако има такава), като се извършва закръгляване към по-малкото число.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.