green-header

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на „ДСК Стабилност 6“ по една сделка е 500 лева. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на Фонда по една сделка е 500 лева.

Препоръчителното време за задържане на средства във Фонда (препоръчителен инвестиционен хоризонт), следва да е съобразено с продължителността на "ограничения период" от дейността на Фонда, за да се реализира оптимален резултат от инвестицията – до 17 декември 2027 г.

Очакваната доходност от инвестицията в дялове на “ДСК Стабилност 6” може да бъде частично обвързана с покачването на  борсови индекс/и върху акции на европейски компании. При понижение на тези индекси и при купуване и обратно изкупуване на дялове само през отворените периоди от дейността на Фонда, инвеститорите могат да елиминират влиянието от евентуално понижение на индекса/индексите през периода.

Защита на нарастването на стойността на инвестициите означава, че нетната стойност на активите на дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.