dsk-funds-header-desktop-2160-945px

ДСК Хоризонт 2030

Месечен бюлетин - м. януари, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

За кого е подходящ?

Фондът е препоръчителен за клиенти, които се стремят да натрупат средства за конкретна своя цел и планират да изтеглят (изцяло или на части) средствата си след „целевата дата“ – края на 2030 г. Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. 

Как се управляват средствата?

Фондът ще следва инвестиционна стратегия на жизнения цикъл (life-cycle strategy) - структурата на инвестициите се променя плавно, съобразно оставащото време до „целева дата“ (31.12.2030 г.).

Научи повече

Информация за разходите

Инвестицията във Фонда може да бъде свързана с такси за покупка на дялове, съгласно Тарифата на банката – дистрибутор (Банка ДСК) и с други оперативни разходи.

Научи повече

Запазете час за среща с експерт от Банка ДСК

Направете среща на Вашите пари с най-подходящите възможности

Час Минути

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.