ДСК Стабилност - Еврооблигации

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

"ДСК Стабилност - Еврооблигации" е национален договорен фонд, чиито основни инвестиционни цели са защита на нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове (нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 103% от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”), както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите над защитения размер при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през „отворения период”.

 

Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.  Фондът попада в категория на риска 3 от общо 7, което съответства на среднонисък риск.

Научи повече

 

 

С оглед постигането на инвестиционните цели дейността на Фонда е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два основни периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

alternative-contract
72pxbig_calendar

Фондът текущо е в „ограничен период"

 

72pxbig_tick
"Ограниченият период" започва от 15 юни 2024 г.  и продължава до 13 юни 2027 г., включително
72pxbig_hand
Първият „междинен период“, в рамките на „ограничения период“, ще бъде през юни, 2025 г.

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Еврооблигации" е подходящ за много широк кръг инвеститори, които:

  • търсят инвестиция с нисък риск,
  • предпочитат защитено нарастване в стойността на първоначално вложената сума, при условие, че дяловете се купуват и продават само през „отворения период”;
  • имат възможност да влагат средства за период от около 3 години;

Научи повече

Как се управляват средствата?

Основни цели - защита на нарастването на стойността на инвестираните средства при определени условия

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция може да бъде свързана с определени оперативни и транзакционни разходи през различните периоди от дейността на Фонда

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стабилност - Еврооблигации” по една сделка е 500 лева

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.