За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

ДСК Баланс може да бъде подходящ за широк кръг клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе доход, генериран от блансиран портфейл от акции, облигации и инструменти на паричния пазар, при умерен инвестиционен риск;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират средства в средносрочен или дългосрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от разнообразни финансови инструменти.

Ние считаме, че дяловете на "ДСК Баланс" са подходящи за физически лица, фирми и институции, които търсят възможности за ефективно управление на част от средствата си чрез диверсифицирано вложение при умерено ниво на текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.