green-header

За кого е подходящ?

ДСК Баланс може да бъде подходящ за широк кръг клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе доход, генериран от блансиран портфейл от акции, облигации и инструменти на паричния пазар, при умерен инвестиционен риск;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират средства в средносрочен или дългосрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от разнообразни финансови инструменти.

Ние считаме, че дяловете на "ДСК Баланс" са подходящи за физически лица, фирми и институции, които търсят възможности за ефективно управление на част от средствата си чрез диверсифицирано вложение при умерено ниво на текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.