Инвестиция и доходност

 

 

Може да влагате средства във Фонда както чрез еднократни покупки на дялове, така и чрез многократни периодични покупки, съгласно определени от Вас параметри (период, сума, дата на покупка) чрез автоматичната услуга "ДСК Инвестиционен план".

За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл, доколкото пазарните условия го позволяват. Предвижда се структурата на портфейла да се променя плавно с приближаване на целевата дата на Фонда в посока от умерено рисков към консервативен портфейл, чрез намаляване на експозицията в акции или осигурена към акции и увеличаване на експозицията в дългови ценни книжа или осигурена към дългови ценни книжа.

Препоръчителният инвестиционен хоризонт е съобразен с инвестиционната стратегия на Фонда – 31/12/2035 г. (целева дата), но няма ограничения или наказателни такси при обратно изкупуване на дяловете преди целевата дата. 
Фондът няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван, и не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор, или на определени класове активи. Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара.
Тази диаграма показва резултатите на Фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 5 години или от началото на дейността на Фонда. 

 


Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото. 

Фондът е учреден през м. август 2021 г. и е започнал да издава дялове през м. септември 2021 г. Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.