blue-header

Предимства на фондове

Колективните схеми за инвестиране са широко разпространени в развитите страни. Популярността им се дължи на възможността големия обем акумулирани средства да се инвестира в разнообразни финансови инструменти. Минимизираните разходи и активното професионално управление дават възможност за реализиране на значително по-атрактивна доходност за отделния инвеститор в сравнение със самостоятелното инвестиране. В България Договорният Фонд е един от видовете колективни инвестиционна схеми.


1. Разпределение на риска 
Едно от най-големите предимства на Договорния Фонд се постига чрез прилагането на т.нар. диверсификация. Диверсификация е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, валута и т.н., включително във финансови инструменти от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави. Колкото по-голям е размерът на управляваните средства, толкова по-голяма е възможността за постигане на ефективна диверсификация. В този случай може да се инвестира във финансови инструменти, различни по вид и степен на риск. Така, когато даден инструмент генерира загуба, това не се отразява сериозно върху общият финансов резултат на инвестицията, тъй като загубата бива компенсирана от доходността от останалите инструменти в портфейла.

2. Професионално управление на инвестициите

Финансовите решения по управление на акумулираните средства от  Договорния Фонд се вземат от опитни професионалисти съгласно инвестиционната стратегия на фонда на базата на задълбочени пазарни анализи. За инвеститорите в  Договорния Фонд не е нужно да отделят време и енергия, за да навлизат в света на финансите, както и да следят постоянно  икономическите и пазарните събития.

3. Сигурност и ликвидност

Предимствата на различните видове Договорни Фондове се проявяват в различни инвестиционни хоризонти (минималният срок за постигане на целева доходност). При рисковите и балансираните Договорни Фондове потенциалната доходност е по-висока, като същевременно инвеститорът поема по-голям риск за направената инвестиция и инвестиционния хоризонт е по-дълъг. Консервативните фондове и фондовете на паричния пазар са насочени към инвеститори търсещи нисък риск и доходност в краткосрочен план.
Независимо от вида на договорния фонд (рисков, балансиран или консервативен), той е длъжен да изпълнява всички подадени поръчки за обратно изкупуване на дялове, т.е. инвеститорът при необходимост може да изтегли парите си по всяко време.
 

4. Спестяване на време и разходи

Индивидуалният инвеститор във финансови инструменти би следвало да отдели значителна част от своето време за следене измененията на пазара, дати на лихвени плащания, получаване на разпределени дивиденти и др. За инвеститор в Договорен Фонд това време е спестено. Управлението на средствата на фонда се извършва от професионалисти, чиято работа се състои в ежедневно следене на огромния поток от информация, изготвяне на анализи и прогнози, и използване на всяка благоприятна възможност, предоставена от пазара.
Търговията с финансови инструменти е свързана с определени разходи (такси, комисионни и др.). Размерът на тези разходи зависи от обема на търгуваните инструменти – колкото стойността на сделката е по-голяма, толкова по-ниски са тези разходи. Финансовият ресурс на Договорния Фонд предопределя по-малкото тегло на транзакционните разходи по сделка в сравнение с тези за индивидуалния инвеститор. 
Сумарните разходи за сметка на  инвеститор в Договорен Фонд, като цяло са по-ниски отколкото комисионните, които се заплащат  при самостоятелно закупуване на финансови инструменти.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.