ДСК Стабилност - Европейски акции 2

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Договорен фонд с възможност за защита на 100% от стойността на инвестираните средства при инвестиране през „отворения период“ и задържане на инвестицията през „ограничения период“ от дейността на Фонда.
Възможност за нарастване на стойността на инвестициите при покачване на стойността на индекс/и на акции на европейски компании.

Научи повече

 

 

С оглед постигането на инвестиционните цели дейността на Фонда е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

alternative-contract
72pxbig_calendar

Фондът текущо е в „ограничен период"

 

72pxbig_tick
"Ограниченият период" започва от 13 декември 2022 г.  и продължава до 18 декември 2026 г., включително
72pxbig_hand
Първият междинен период, по време на ограничения период, ще бъде през м. ноември, 2023 г. 

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 2" е подходящи за много широк кръг инвеститори, които:

  • предпочитат консервативно управление на вложените средства с възможности за реализиране доходност, частично обвързана с развитието на европейския  капиталов пазар;
  • имат възможно да влагат средства за период от 4 години с цел постигане на желания резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Основни цели - защитата на 100% от стойността на инвестираните средства при определени условия

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция може да бъде свързана с определени разходи през различните периоди от дейността на Фонда.

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стабилност - Европейски акции 2” по една сделка е 500 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.