green-header

Информация за разходите

Транзакционни разходи

При покупка и обратно изкупуване на Дялове на Фонда инвеститорите не дължат такси, съгласно Тарифата на Дистрибутора ("Банка ДСК") .

Дяловете на Фонда се купуват и се изкупуват обратно по нетна стойност на активите на дял (НСАД). Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК. Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

Текущи разходи

„Текущи разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на ДСК Алтернатива 1 и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2022 г., са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Такси за управление, други административни и оперативни
0.3%
Разходи по сделки 
0.1%
Общо
0.4%

 * Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2022 г. и са представени като процент от НСАД. Те могат да варират за различните години.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.