green-header

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Динамика" може да бъде свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва 1.50% при покупка; 0.75% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0.00% при обратно изкупуване.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Текущи разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Динамика" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. 
Такса за постигнати резултати - 20% на година от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на Референтния индекс - 12M EURIBOR плюс 1 (едно) на сто. Такса за постигнати резултати се дължи на Управляващото дружество и в случай на отрицателна доходност на Фонда, ако тази отрицателна доходност е по-висока от възвръщаемостта на Референтния индекс. Подробна информация относно таксата за успех е налична в Проспекта.

Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните разходи за 2023 г. са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Общо 
3.1%
Такси за управление, други административни и оперативни
2.6%
Разходи по сделки 0.5%

 

*Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2023 г. Те могат да варират за различните години.
 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.