green-header

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Динамика" може да бъде свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва 1.50% при покупка; 0.75% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0.00% при обратно изкупуване.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Текущи разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Динамика" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. 
Такса за постигнати резултати - 20% на година от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на Референтния индекс - 12M EURIBOR плюс 1 (едно) на сто. Такса за постигнати резултати се дължи на Управляващото дружество и в случай на отрицателна доходност на Фонда, ако тази отрицателна доходност е по-висока от възвръщаемостта на Референтния индекс. Подробна информация относно таксата за успех е налична в Проспекта.

Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните разходи за 2022 г. са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Общо 
2.9%
Такси за управление, други административни и оперативни
2.4%
Разходи по сделки 0.5%

 

Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2022 г. Те могат да варират за различните години.

* за 2021 г. общото възнаграждение на Управляващото дружество е 4.83% от средната годишна стойност на нетните активи на Фонда в т.ч. 2.03% такса за управление на активите (2.00% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда преди начисляване на таксата успех) и 2.80% такса за успех, изчислена като 20.00% от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на определения референтен индекс.


 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.