Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

 

Дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на стратегия "Абсолютна доходност" (absolutе return strategy), която основно се прилага при управлението на някои от фондовете на „ОТП Фонд Мениджмънт“, Унгария, инвестиращи в различни класове активи като акции, облигации и/или финансови инструменти, обвързани с цените на суровини и стоки.
Чрез тях може да се търсят възможност за реализиране на резултати от различни регионални капиталови пазари и различни класове активи както при възходящ, така и при низходящ тренд в цените на активите. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.