Какви са предимствата и рисковете?

 

Дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на стратегия "Абсолютна доходност" (absolutе return strategy), която основно се прилага при управлението на някои от фондовете на „ОТП Фонд Мениджмънт“, Унгария, инвестиращи в различни класове активи като акции, облигации и/или финансови инструменти, обвързани с цените на суровини и стоки.
Чрез тях може да се търсят възможност за реализиране на резултати от различни регионални капиталови пазари и различни класове активи както при възходящ, така и при низходящ тренд в цените на активите. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.