Какви са предимствата?

 

Дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на стратегия "Абсолютна доходност" (absolutе return strategy), която основно се прилага при управлението на някои от фондовете на „ОТП Фонд Мениджмънт“, Унгария, инвестиращи в различни класове активи като акции, облигации и/или финансови инструменти, обвързани с цените на суровини и стоки.
Чрез тях може да се търсят възможност за реализиране на резултати от различни регионални капиталови пазари и различни класове активи както при възходящ, така и при низходящ тренд в цените на активите. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.