green-header

Какви са предимствата и рисковете?

 

"ДСК Стабилност - Европейски акции" дава възможност за защита на 99% от стойността на инвестираните средства от клиентите при запазване/задържане на инвестицията през „ограничения” период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на дяловете над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск.


Чрез подходящите финансови инструменти, включени в портфейла на Фонда, той дава възможност за нарастване на стойността на вложените средства при покачване на стойността на индекс/и, свързан с акции на европейски компании през предвидения "ограничен период".


През „отворения период“ от дейността на Фонда не се прилагат такси за покупка и обратно изкупуване на дялове, съгласно Тарифата на Банката-дистрибутор на Фонда (Банка ДСК) .
Фондът ще се стреми да осигури максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през “отворения период“.

Рисковете, свързани с инвестиране в този Фонд, могат да бъдат лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица. По-подробна информация – в Проспекта на фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.