Инвестиция и доходност

 

Може да влагате средства във Фонда както чрез еднократни покупки на дялове, така и чрез многократни периодични покупки, съгласно определени от Вас параметри (период, сума, дата на покупка) чрез автоматичната услуга "ДСК Инвестиционен план".

Фондът  е  създаден  за  инвеститори,  които  имат дългосрочен инвестиционен хоризонт и търсят инвестиция, която може да им донесе до възможно най‐висок доход при поемане на умерен до висок риск. 

Постигнатите резултати ще зависят предимно от реализираните резултати на фондовете, в които инвестира „ДСК – ОТП Премиум Микс“, в зависимост от техните относителни тегла в общия портфейл на Фонда.

Тази диаграма показва резултатите на Фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 5 години или от началото на дейността на Фонда. 


Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото. 

Фондът е учреден през м. декември 2020 г. и е започнал да издава дялове през м. юни 2021 г. 

 


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.