Информация за разходите

Транзакционни разходи – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва: 1.50% при покупка; 0.75% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0.00% при обратно изкупуване.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на удостоверение за притежавани дялове и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Текущи разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на фонда и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните разходи за 2023 г. са както следва:

Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Такси за управление, други административни и оперативни
3.3%
Разходи по сделки 
0.4%
Общо
3.7%

 

*Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2023 г. и са представени като процент от НСАД. Те могат да варират за различните години.


 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.