Информация за разходите

Информация за разходите

Транзакционни разходи – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа – от 15 юни 2021 г. съответно, 0.00% при покупка и 0.00% при обратно изкупуване от нетна стойност на активите на дял (НСАД)
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на удостоверение за притежавани дялове и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Оперативни разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на фонда и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял.

Тъй като Фондът е новоучреден текущите такси са представени на база на очакваните общи разходи и са изчислени като процент от очакваната средна годишна нетна стойност на активите му. Текущите такси включват възнагражденията за управляващото дружество и депозитаря, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Фонда.

Годишни оперативни разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Такса за постигнати резултати
няма
Оперативни разходи
1.75%
Общо
1.75%

  

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.