green-header

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на „ДСК Динамика” по една сделка е 1000 (хиляда) лева. При многократни периодични покупки на дяловe чрез "ДСК Инвестиционен план" минималната транзакция е в размер на 300 лв.

Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на „ДСК Динамика” по една сделка е 1000 лева. Ако стойността на притежаваните от инвеститора дялове е по-малка от 1000 лева, той може да ги продаде обратно на Фонда с една поръчка. Ако след изпълнение на поръчка за обратно изкупуване остатъкът от дялове на инвеститора бъде на стойност по-малка от 600 (шестстотин) лева, поръчката следва да бъде подадена за всички налични дялове.

Може да влагате средства във Фонда както чрез еднократни покупки на дялове, така и чрез многократни периодични покупки, съгласно определени от Вас параметри (период, сума, дата на покупка) чрез автоматичната услуга "ДСК Инвестиционен план".

Фондът е  създаден  за  инвеститори,  които  имат  средносрочен  инвестиционен хоризонт и  търсят инвестиция, която може да им донесе доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс, при поемане  на  умерен  до  висок  риск. 

При управление на портфейла на Фонда ще се цели реализиране на доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс, независимо от движението на финансовите пазари. Референтният индекс отразява изменението на 12M EURIBOR плюс 1 (едно) на сто и се изчислява съгласно формулата, посочена в Раздел „Информация за разходите, Годишни оперативни разходи” от Проспекта на Фонда.

Данни за Референтен индекс за период

analytics-graph

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото и да го сравните с неговия референтен показател. 

Резултатите за минали периоди на Фонда се основават на процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в лева. Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.
Фондът е учреден през месец юли 2018 г. и започнал да издава дялове през месец август 2018 г.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.