green-header

За кого е подходящ?

Фондът може да бъде подходящ за инвеститори - физически и юридически лица, които:

- търсят възможност за управление на свободните си средства в средносрочен план;

-  търсят доход, съизмерим с нивата на доход на алтернативни форми на инвестиране при поемане на нисък до умерен риск;

- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат;

- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства и да могат да ползват гъвкаво средствата си.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.