green-header

Как се управляват средствата?

Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.

С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите Фондът може да инвестира и в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти. Фондът може да инвестира и в акции/ дялове на колективни инвестиционни схеми, със седалище в Република България или в чужбина. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.

С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Европейски акции 3”, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност от приблизително 5 години и включва два основни периода. Фондът осъществява непрекъснато своята дейност, като всеки нов цикъл започва да тече веднага след изтичане на предходния.
Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 2 (два) месеца.
Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 5 (пет) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”.
През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на 100% на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда и реализиране на капиталова печалба. Защита на 100% от стойността на инвестицията през този период означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период“.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.