green-header

Какви са предимствата и рисковете?

„ДСК Евро Актив” осигурава на клиентите нискорисков диверсифициран портфейл и висока ликвидност. Фондът, който е деноминиран в евро, предлага възможност за покачване на стойността на вложените средства чрез подходящ микс от качествени ДЦК, корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар, включени в портфейла му. Фондът не инвестира в акции.  

Консервативното управление на средствата, в съчетание с нулевите такси при покупка и обратно изкупуване на дялове, позволява Фондът да се използва за ефективно управление на средства в средносрочен период с хоризонт от около или над 1-3 години 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.