ДСК-ОТП Премиум Микс

Месечен бюлетин - м. април, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Възможност за клиентите да се възползват от прецизна и ефективна комбинация от доказали се във времето фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, които инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, суровини/стоки, деривати и други, търгувани на различни пазари в цял свят.

Научи повече
Представлява готов „пакет“ от други фондове, чрез който клиентите ползват професионален опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и инвестиционни възможности по цял свят.

Голямо разнообразие на инвестиции, от които зависят резултатите на „ДСК - ОТП Премиум Микс“. Съгласно законодателството, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.
 
DSK Funds-documents
72pxbig_calendar

Продукт от типа „Фонд на фондове“ – предлага на клиентите да се възползват от възможностите на „пакет“ от осем различни фонда.

72pxbig_tick

Подборът на фондове, в които ще инвестира, дава възможности за постигане на резултати чрез акции, облигации, суровини, деривати и др., търгувани на различни пазари по света.

72pxbig_hand

Без такси при обратно изкупуване на дялове, съгласно Тарифата на Банката – Дистрибутор (Банка ДСК)

За кого е подходящ?

„ДСК - ОТП Премиум Микс“ може да бъде подходящ за клиенти, които търсят голямо разнообразие в начина на управление на инвестициите (без да е необходимо да използват много на брой отделни/самостоятелни продукти и/или финансови инструменти) при възможни по-значителни текущи промени в цената на дял.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Фондът ще инвестира предимно в дялове на схеми за колективно инвестиране от отворен тип, следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) или такива, инвестиращи основно в акции и/или във финансови инструменти, свързани със стоки. Резултатите на Фонда могат да бъдат обвързани с много широк набор от финансови инструменти, търгувани на различни пазари.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка на дялове, съгласно Тарифата на Банка ДСК, както и с оперативни разходи.

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК – ОТП Премиум Микс" по една сделка е 500 лева, а при многократни периодични покупки - мин. размер 100 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.