ДСК Алтернатива 1

Ефективна възможност за по-краткосрочно управление на свободни средства в лева на клиенти - физически лица

Месечен бюлетин - м. Февруари, 2023

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Висока ликвидност и минимални флуктуации в стойността на дяловете чрез инвестиции в подходящ микс предимно от качествени ДЦК и инструменти на паричния пазар и в по-малка степен - в корпоративни облигации.

Научи повече
Използвате възможностите на инвестиции в качествени държавни ценни книжа и дългови инструменти
alternative-books
72pxbig_calendar
Може да разполагате със средствата си във Фонд на следващия работен ден
72pxbig_tick
Консервативно управление с малки текущи промени (покачване или спад) в стойността на средства
72pxbig_hand
Купувате и продавате дяловете на Фонда без такси

За кого е подходящ?

"ДСК Алтернатива 1" може да бъде подходящ за инвеститори - физически лица, които търсят инвестиция с по-малки текущи промени (покачване или спад) в стойността, чрез която може да постигнат доход, съизмерим с нивата на доход на алтернативни нискорискови форми на инвестиране.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Консервативна стратегия, с цел предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция във Фонд не е свързана с такси за покупка и обратно изкупуване на дялове

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за покупка на дялове на “ДСК Алтернатива 1” по една сделка е 500 лв.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.