ДСК Консервативен фонд

Ефективна възможност за консервативно управление на свободни средства в лева

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Висока ликвидност и ограничени флуктуации в стойността на дяловете чрез инвестиции в микс предимно от дългови инструменти (ДЦК, корпоративни облигации) и в по-малка степен - в дялови финансови инструменти (акции или фондове, инвестиращи в акции) 

Научи повече

Консервативно управляван портфейл от дългови инструменти и с възможност за ограничени вложения в дялови финансови инструменти (до 20% от активите)

alternative-books
72pxbig_calendar
Може да разполагате със средствата си във Фонд на следващия работен ден
72pxbig_tick
Консервативно управление с малки текущи промени (покачване или спад) в стойността на средства
72pxbig_hand
Купувате дяловете на Фонда с ниски такси – 0,50% от НСАД

За кого е подходящ?

Фондът може да бъде подходящ за инвеститори (физически и юридически лица), които имат средносрочен инвестиционен хоризонт и търсят доход, съизмерим с нивата на доход на алтернативни форми на инвестиране, при поемане на нисък до умерен риск

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегията - предимно доходи от облигации, в по-малка степен капиталови печалби и дивиденти от дялови инструменти

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с такси при покупка на дялове, но няма такси при обратно изкупуване

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за покупка на дялове по една сделка е 100 лева

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.