green-header

Как се управляват средствата?

 

 

„ДСК Хоризонт 2030“ е фонд, който следва стратегията на жизнения цикъл (life-cycle strategy) - инвестиционна стратегия, при която структурата на инвестициите се променя плавно, съобразно оставащото време до определената „целева дата“ (31.12.2030 г.).

Фондът ще инвестира в глобално диверсифициран и периодично ребалансиран портфейл, съставен предимно от пасивни финансови инструменти (борсово търгувани фондове, следващи индекси), както и дялове на договорни фондове, които осигуряват експозиции към широк кръг класове активи - акции, дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и др. 


Целева структура на инвестициите на ДСК Хоризонт 2030 при оставащи години до целевата дата

graph-2030_new
Подробна информация за инвестиционната стратегия на фонда – Правила на „ДСК Хоризонт 2030“

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.