green-header

Как се управляват средствата?

 

 

„ДСК Хоризонт 2030“ е фонд, който следва стратегията на жизнения цикъл (life-cycle strategy) - инвестиционна стратегия, при която структурата на инвестициите се променя плавно, съобразно оставащото време до определената „целева дата“ (31.12.2030 г.).

Фондът ще инвестира в глобално диверсифициран и периодично ребалансиран портфейл, съставен предимно от пасивни финансови инструменти (борсово търгувани фондове, следващи индекси), както и дялове на договорни фондове, които осигуряват експозиции към широк кръг класове активи - акции, дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и др. 

Фондът е учреден през м. август 2021 г. и е започнал да издава дялове през м. септември 2021 г. 
Поради недостиг на данни, на инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни сведения за резултатите от минали периоди.


Целева структура на инвестициите на ДСК Хоризонт 2030 при оставащи години до целевата дата

graph-2030_new
Подробна информация за инвестиционната стратегия на фонда – Правила на „ДСК Хоризонт 2030“

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.