green-header

За кого е подходящ?

"ДСК Динамика" може да бъде подходящ за клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират средства в средносрочен и дългосрочен план с възможност да оптимизират съотношението "риск - възвращаемост" дори и при по-малък размер на вложените средства; 
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.