За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

"ДСК Динамика" може да бъде подходящ за клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да реализира доходност в средносрочен и дългосрочен план чрез активно управляван портфейл, съставен от широка гама финансови инструменти при възможност за по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират средства в средносрочен и дългосрочен план с възможност да оптимизират съотношението "риск - възвращаемост" дори и при по-малък размер на вложените средства; 
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.