ДСК Глобални компании

ДСК Глобални компании

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?

Възможност за клиентите да се възползват от потенциала за нарастване на стойността на акции на международни компании, които се търгуват на развитите капиталови пазари в света, както и на дялове на борсово търгуеми фондове (ЕTFs), инвестиращи в акции.

 

Научи повече

Широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции на глобални компании, с разнообразни отраслови и териториални характеристики.

Подходящ при търсене на резултат в дългосрочен план при възможни по-значителни текущи отклонения в стойността на вложените средства.

 

alternative-books
72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Активно управляван портфейл от акции и инструменти, свързани с акции на глобални компании, търгувани на чуждестранни пазари
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

"ДСК Глобални компании" може да бъде подходящ за клиенти, които търсят разнообразен портфейл от инвестиции с възможност за по-висока доходност, съдадена основно от движението на цените на акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове в средносрочен и дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Фондът се стреми да реализира по-висока доходност при възможни по-значителни текущи промени в цената на дял.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка и обратно изкупуване на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК Глобални компании" по една сделка е 100 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.