ДСК Глобални компании

Месечен бюлетин - м. март, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Възможност за клиентите да се възползват от потенциала за нарастване на стойността на акции на международни компании, които се търгуват на развитите капиталови пазари в света, както и на дялове на борсово търгуеми фондове (ЕTFs), инвестиращи в акции.

 

Научи повече

Широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции на глобални компании, с разнообразни отраслови и териториални характеристики.

Подходящ при търсене на резултат в дългосрочен план при възможни по-значителни текущи отклонения в стойността на вложените средства.

 

alternative-books
72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Активно управляван портфейл от акции и инструменти, свързани с акции на глобални компании, търгувани на чуждестранни пазари
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

"ДСК Глобални компании" може да бъде подходящ за клиенти, които търсят разнообразен портфейл от инвестиции с възможност за по-висока доходност, съдадена основно от движението на цените на акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове в средносрочен и дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Фондът се стреми да реализира по-висока доходност при възможни по-значителни текущи промени в цената на дял.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на "ДСК Глобални компании" по една сделка е 100 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.