green-header

Устойчивост

Правилата за управление на риска за устойчивостта на „ДСК Управление на активи” АД показват как Дружеството интегрира рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при управляваните от него портфейли.
Разкриването на информация се изисква от действащото законодателство (Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги) с цел да се предостави на инвеститорите информация, свързана с устойчивостта, по отношение на управляваните портфейли, която да им помогне да разберат целите за устойчивост и тяхната реализация (в случай че има такива), както и възникващите рискове за устойчивост.

Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта


Архив:

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.