green-header

Общи условия за дистрибуция на дялове на Фондове

Чрез клонове/офиси на Банка ДСК

Поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове на фонд могат да се подават чрез клоновете на “Банка ДСК” , посочени в раздел "Намерете ни". Поръчки за покупка и за обратно изкупуване, подадени до 16:00 часа на работния ден, ще се считат подадени в същия този ден, а поръчките, подадени след 16:00 часа на работния ден, ще се считат подадени на следващия работен ден.

Подаването на поръчките за покупка и обратно изкупуване и оттегляне (отмяна) на подадена поръчка може да стане лично или чрез пълномощник.


Чрез системата за интернет банкиране на Банка ДСК

Продажбата и обратното изкупуване на дялове от „ДСК Взаимни Фондове” е възможно и чрез ДСК Директ – системата за интернет банкиране на Банка ДСК. 

Транзакциите с дялове на договорните фондове чрез ДСК Директ ви дават възможност:

  • да спестите време при подаване на поръчките;
  • да ползвате защитен и сигурен канал за комуникация;
  • да проверявате статуса на вашите поръчки;
  • да следите изменението на вашите инвестиции във фондовете.

Чрез ДСК Директ вие може да подавате поръчки за покупка/обратно изкупуване на дялове 24 часа, 7 дни в седмицата.

Физическите лица, които ползват ДСК Директ, за подаване на поръчки чрез интернет банкирането на Банка ДСК, е необходимо:

  • да са подали поне една поръчка („първа поръчка”) на хартиен носител в поделение на Банката.
Условието за „първа поръчка” се прилага поотделно за фондовете, управлявани от различни управляващи дружества .

 

  • да ползват един от двата допустими инструмента, регистрирани за работа в Интернет канала - Универсален електронен подпис или Цифров сертификат, издаден от Банка ДСК заедно с еднократен SMS код за потвърждаване на паричния превод, за подписване на поръчките.
През ДСК Директ може да се подават поръчки и в извънработно време, като тяхната обработка ще се извърши в началото на следващия работен ден за конкретния фонд.

 

Секцията „Договорни фондове” ще откриете във хоризонталното меню в ДСК Директ . В Интернет канала имате възможност да следите онлайн за статуса на подадените поръчки и при желание да разпечатате подадените от вас поръчки, декларации, както и получените потвърждения за сделката.

 

Подробна информация за Взаимните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, може да получите в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” №36, ет.3, от интернет-страницата www.dskam.bg, от поделенията на Банка ДСК,  които дистрибутират дялове на фондовете, и от Информационния център на Банка ДСК на тел. 0700 10 375. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.