green-header

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на „ДСК Глобални компании” по една сделка е 100 лева. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове по една сделка е 100 лева. 

Може да влагате средства във Фонда както чрез еднократни покупки на дялове, така и чрез многократни периодични покупки, съгласно определени от Вас параметри (период, сума, дата на покупка) чрез автоматичната услуга "ДСК Инвестиционен план".

Фондът  е създаден за инвеститори, които имат дългосрочен инвестиционен хоризонт и търсят инвестиция, която може да им донесе възможно най‐висок доход при поемане на умерен до висок риск.

Тази диаграма показва резултатите на Фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 5 години. 

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото. 
Резултатите за минали периоди на Фонда се основават на процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в лева. Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.
Фондът е учреден през месец ноември 2016 г. и е започнал да издава дялове през месец януари 2017 г.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.