green-header

Тарифа на УД "ДСК Управление на активи" АД

УслугаСтойност
1.Управление на инвестиционни портфейли на инвеститори 
1.1Институционални инвеститориПо договаряне
1.2Физически лица инвеститориПо договаряне
2.Управление на дейност - счетоводна, маркетингова, представителна и др. свързана с т.1.1По договаряне
3.Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от ДСК „ДСК Управление на активи” АД, от подсметка за финансови инструменти на притежателя на дялове при „ДСК Управление на активи” АД към негова подсметка за финансови инструменти при инвестиционен посредник 4.00 лв. или 2.00 евро*
4.Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД, от подсметка за финансови инструменти на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за финансови инструменти при „ДСК Управление на активи” АД 4.00 лв. или 2.00 евро*
5.Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка по поръчка, подадена в офиса на УД от институционален инвеститор - притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД. 4.00 лв. или 2.00 евро*
6.Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на удостоверителен документ, издаден от „Централен депозитар” АД, за притежаваните дялове на притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД5.00 лв. или 2.50 евро*

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.