Тарифа на УД "ДСК Управление на активи" АД

Тарифа на УД "ДСК Управление на активи" АД

УслугаСтойност
1.Управление на инвестиционни портфейли на инвеститори 
1.1Институционални инвеститориПо договаряне
1.2Физически лица инвеститориПо договаряне
2.Управление на дейност - счетоводна, маркетингова, представителна и др. свързана с т.1.1По договаряне
3.Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от ДСК „ДСК Управление на активи” АД, от подсметка за финансови инструменти на притежателя на дялове при „ДСК Управление на активи” АД към негова подсметка за финансови инструменти при инвестиционен посредник 4.00 лв. или 2.00 евро*
4.Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД, от подсметка за финансови инструменти на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за финансови инструменти при „ДСК Управление на активи” АД 4.00 лв. или 2.00 евро*
5.Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка по поръчка, подадена в офиса на УД от институционален инвеститор - притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД. 4.00 лв. или 2.00 евро*
6.Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на удостоверителен документ, издаден от „Централен депозитар” АД, за притежаваните дялове на притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД5.00 лв. или 2.50 евро*

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.