green-header

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Стабилност - Европейски акции" е свързана със следните разходи:

1.Транзакционни разходи – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда през "отворения период".

През "отворения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 1 месец) :

  • При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК")  може да удържа такса в размер до 0.30 % от нетната стойност на активите на един дял (за "отворен период" ).
  • При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "ограничения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 5 години):

  • При покупка на дялове - такса в размер на 5% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове - такса в размер на 10% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

 

През "междинния период" от дейността на Фонда (с продължителност приблизително 1 месец):

  • При покупка на дялове - такса в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Текущи разходи – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на „ДСК Стабилност - Европейски акции” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните разходи за 2023 г.,  са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Такси за управление, други административни и оперативни
0.6%
Разходи по сделки 
0.1%
Общо
0.7%

 * Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2023 г. и са представени като процент от НСАД. Те могат да варират за различните години.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.