green-header

Как се управляват средствата?

Фондът инвестира преимуществено в :

  • ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.
  • други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти, с която да се осигури експозиция към индекси върху акции на немски компании. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.

С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Немски акции”, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност от приблизително 5 (пет) години и включва два основни периода. Фондът осъществява непрекъснато своята дейност, като всеки нов цикъл започва да тече веднага след изтичане на предходния.
Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 1 (един) месец.
Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 5 (пет) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”.
През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда и реализиране на капиталова печалба. Защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестицията през този период означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 99 (деветдесет и девет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период“.
Основната част от активите на Фонда през „ограничения период” ще бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити.
С цел реализиране на капиталова печалба, част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани по такъв начин, че да се осигури експозиция към индекси върху акции на немски компании, най-вече чрез инвестиции в деривативни финансови инструменти.
Предвижда се също „Междинен период” - като част от „ограничения период”. Продължителността на междинния период е приблизително 1 (един) месец. В рамките на всеки „ограничен период” има 4 (четири) „междинни периода”, като началото на първия „междинен период” е приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения период”, а началото на всеки следващ „междинен период” e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен период”.
„Междинните периоди” в рамките на „ограничен период” се предвиждат в интерес на инвеститорите, с цел осигуряване на ликвидност на инвестициите им при по-добри условия в определени цикли от „ограничения период”. По-конкретно, по време на „междинен период” разходите за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове ще са по-ниски в сравнение с тези през останалата част от „ограничения период”. Ако инвеститор желае да закупи или продаде обратно дялове, той ще може да направи това през „междинен период” при по-добри условия, отколкото през останалата част на „ограничения период”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че закупилите дялове през „междинните периоди” няма да могат да разчитат на защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на своята инвестиция в края на „ограничения период”.

Управляващото Дружество ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:

  • на всички „гишета”
  • на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
  • на Интернет страницата на Управляващото Дружество.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 7 - чл. 16 от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.