Нетна стойност на активите (НСА) и цени на дялове

Нетна стойност на активите (НСА) и цени на дялове

Нетната стойност на активите (НСА) е сумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице - оценената съобразно правилата на фонда стойност или балансовата стойност на финансовите инструменти в портфейла на договорния фонд, вземанията за лихви и дивиденти от тези инструменти, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена със стойността на всички задължения по баланса на договорния фонд, оценена съобразно правилата на фонда.

Нетната стойност на активите на дял (НСАД) е равна на нетната стойност на активите на договорен фонд, разделена на броя на дяловете на фонда в обръщение към момента на това определяне.

Емисионна стойност на дял е нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането, определени в правилата на фонда.

Цена на обратно изкупуване на дял е нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, определени в правилата на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.