green-header

Как се управляват средствата?

 

Основните категории финансови инструменти, в които инвестира Фондът, са дългови ценни книжа и банкови депозити. Фондът може да инвестира част от активите си и в деривативни финансови инструменти. Дълговите ценни книжа могат да бъдат издадени или гарантирани от всички категории емитенти, в това число българската държава, друга държава членка или трета държава, техни централни, регионални или местни органи, както и дружества.

Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.
Фондът може да инвестира част от активите си и в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 186 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти, с която да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.
 

С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Европейски акции 5”, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност около 3 (три) години и включва два основни периода – „отворен“ и „ограничен“. Фондът осъществява непрекъснато своята дейност, като всеки нов цикъл започва да тече веднага след изтичане на предходния.

Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 2 (два) месеца.
Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 3 (три) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”.
През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

Предвижда се също „Междинен период” - като част от „ограничения период”. Продължителността на междинния период е приблизително 1 (един) месец. В рамките на всеки „ограничен период” има 2 (два) „междинни периода”, като началото на първия „междинен период” е приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения период”, а началото на всеки следващ „междинен период” e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен период”.
„Междинните периоди” в рамките на „ограничен период” се предвиждат в интерес на инвеститорите, с цел осигуряване на ликвидност на инвестициите им при по-добри условия в определени цикли от „ограничения период” - разходите за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове ще са по-ниски в сравнение с тези през останалата част от „ограничения период”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че за дялове, закупени през „междинните периоди” не могат да разчитат на защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

Управляващото Дружество ("ДСК Управление на активи" АД) ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
- на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
- на Интернет страницата на Управляващото Дружество.
Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в Правилата на Фонда.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.