Как се управляват средствата?

Как се управляват средствата?

 

 

„ДСК Хоризонт 2035“ е фонд, който следва стратегията на жизнения цикъл (life-cycle strategy) - инвестиционна стратегия, при която структурата на инвестициите се променя плавно, съобразно оставащото време до определената „целева дата“ (31.12.2035 г.).

Фондът ще инвестира в глобално диверсифициран и периодично ребалансиран портфейл, съставен предимно от пасивни финансови инструменти (борсово търгувани фондове, следващи индекси), както и дялове на договорни фондове, които осигуряват експозиции към широк кръг класове активи - акции, дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и др. 


Целева структура на инвестициите на ДСК Хоризонт 2035 при оставащи години до целевата дата

graph-2035_new
Подробна информация за инвестиционната стратегия на фонда – Правила на „ДСК Хоризонт 2035“

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.