ДСК Стабилност - Немски акции

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Структуриран продукт с възможност за защита на 99% от стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през „ограничения период“ от дейността на Фонда.
Възможност за нарастване на стойността на инвестициите при покачване на стойността на индекс/и, свързан с акции на немски компании.

Научи повече

 

 

С оглед постигането на инвестиционните цели дейността на Фонда е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

72pxbig_hand

Фондът текущо е в „ограничен период"

 

72pxbig_tick
С оглед осигуряване на ликвидност за клиентите, през „ограничения ” период се предвиждат няколко „междинни” периода. 
72pxbig_calendar

„Ограничен период“ - от 15 февруари 2020 г. до 20 декември 2024 г., включително.

 

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Немски акции" е подходящи за много широк кръг клиенти/инвеститори, които:

  • предпочитат консервативно управление на вложените средства с възможности за реализиране доходност, частично обвързана с развитието на немския капиталов пазар;
  • имат възможно да влагат средства за период от 4-5 години с цел постигнате на желания резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Основни инвестиционни цели на “ДСК Стабилност - Немски акции" са защитата на 99% от стойността на инвестираните средства от клиентите при задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на инвестициите, обвързана с покачването на индекс/индекси на акции на немски компании.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция в “ДСК Стабилност - Немски акции” може да бъде свързана с определени опреративни разходи и транзакционни разходи през различните периоди от дейността на Фонда (определени съгласно Тарифа на Дистрибутора – Банка ДСК). През "отворения" и "ограничения период" от дейността се прилагат различни такси за покупка и за обратно изкупуване на дялове.

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стабилност - Немски акции” по една сделка е 500 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.