green-header

Инвестиция и доходност

Минималната сума за покупка на дялове на "ДСК Консервативен фонд", по една сделка, е 100 лева. Минималната стойност на обратното изкупуване на дялове на Фонда по една сделка, е 100 лева.

Фондът е  създаден  за  инвеститори,  които  имат  средносрочен инвестиционен  хоризонт  и  търсят  инвестиция,  която  може  да  им  донесе  доход,  съизмерим  с  нивата  на  доход  на алтернативни нискорискови форми на инвестиране, при поемане на нисък риск.

Тази диаграма показва резултатите на Фонда (предишно име "ДСК Алтернатива 1", с различна инвестиционна стратегия) като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 г. 

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.
Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван Фондът в миналото. 
Резултатите за минали периоди на Фонда се основават на процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в лева. Резултатите са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалните такси и таксите при изтегляне на инвестицията.
Фондът е учреден през месец февруари 2013 г. и е започнал да издава дялове през месец март 2013 г.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.