Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

Балансиран портфейл от акции, облигации и други финансов инструменти и висока ликвидност;

Подходящ при търсене на по-съществени резултати в средносрочен и дългосрочен период при умерени текущи промени в стойността на вложението; 

Разнообразни инвестиции в различни икономически отрасли;  

Инвестира основно в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар България и в по-малка степен - в акции, търгувани на чуждестранни пазари.  

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.