green-header

Какви са предимствата и рисковете?

Балансиран портфейл от акции, облигации и други финансов инструменти и висока ликвидност;

Подходящ при търсене на по-съществени резултати в средносрочен и дългосрочен период при умерени текущи промени в стойността на вложението; 

Разнообразни инвестиции в различни икономически отрасли;  

Инвестира основно в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар България и в по-малка степен - в акции, търгувани на чуждестранни пазари.  

Рисковете, свързани с инвестиране в този Фонд, могат да бъдат лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица. По-подробна информация – в Проспекта на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.