green-header

Обща информация

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Фонда (капиталова печалба), не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица с изключение на физически лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или друга държава, принадлежаща на Европейското икономическо пространство), съответно с тях се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Научи повече

Условия за покупка на дялове

Покупка на дялове може да се направите в офисите на Банка ДСК, които дистрибутират фондове чрез поръчка за покупка на дялове.  

Научи повече

Условия за обратно изкупуване на дялове

Обратното изкупуване на дялове може да направите в офисите на Банка ДСК, които дистрибутират фондове чрез поръчка за обратно изкупуване на дялове. 

Научи повече

Подробни месечни коментари

Научи повече

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.