Обща информация

Обща информация

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Фонда (капиталова печалба), не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица с изключение на физически лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или друга държава, принадлежаща на Европейското икономическо пространство), съответно с тях се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Научи повече

Условия за покупка на дялове

Покупка на дялове може да се направите в офисите на Банка ДСК, които дистрибутират фондове чрез поръчка за покупка на дялове.  

Научи повече

Условия за обратно изкупуване на дялове

Обратното изкупуване на дялове може да направите в офисите на Банка ДСК, които дистрибутират фондове чрез поръчка за обратно изкупуване на дялове. 

Научи повече

Подробни месечни коментари

Научи повече

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.