ДСК Динамика

ДСК Динамика

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?

Широка инвестиционна рамка при управлението на средствата (стратегия "Абсолютна доходност"), която дава възможност на клиентите да използват потенциала за реализиране на доходност както при възходящ, така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Научи повече

Възможност за постигане на резултат чрез инвестиции във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни инструменти.

Широка инвестиционна рамка с възможност за промяна в структурата на вложенията в зависимост от тендециите в икономическия цикъл.

72pxbig_calendar
Предоставя висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Управление на инвестициите на Фонда чрез стратегия "Абсолютна доходност" 
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

“ДСК Динамика” може да бъде подходящ създаден за клиенти (граждани, фирми, институции), които търсят максимизиране на резултатите от управление на средствата си в средносрочен план при възможност от по-значителни текущи промени в стойността им.

 

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегия "Абсолютна доходност" има за цел постигане на резултат, надвишаващ референтен индекс.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка и обратно изкупуване на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума по една сделка - 1000 лв. При многократни периодични покупки - мин. размер 300 лв.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.