ДСК Динамика

Месечен бюлетин - м. май, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Широка инвестиционна рамка при управлението на средствата (стратегия "Абсолютна доходност"), която дава възможност на клиентите да използват потенциала за реализиране на доходност както при възходящ, така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Научи повече

Възможност за постигане на резултат чрез инвестиции във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни инструменти.

Широка инвестиционна рамка с възможност за промяна в структурата на вложенията в зависимост от тендециите в икономическия цикъл.

72pxbig_calendar
Предоставя висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Управление на инвестициите на Фонда чрез стратегия "Абсолютна доходност" 
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

“ДСК Динамика” може да бъде подходящ създаден за клиенти (граждани, фирми, институции), които търсят инвестиция, която може да донесе доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс.

 

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегия "Абсолютна доходност" има за цел постигане на резултат, надвишаващ референтен индекс.

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума по една сделка - 1000 лв. При многократни периодични покупки - мин. размер 300 лв.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.