green-header

Какви са предимствата и рисковете?

 

“ДСК Консервативен фонд” предлага на клиентите (инвеститорите) висока ликвидност и ограничени флуктуации в стойността на дяловете чрез инвестиции в подходящ микс предимно от ДЦК и корпоративни облигации и в значително по-малка степен (между 0% и 20% от активите) - в дялови финансови инструменти, които формират портфейла на Фонда.

Консервативната стратегия в съчетание с ниските такси при покупка на дялове да възможност на инвеститорите да управляват ефективно средносрочно свободните си средства.

При подаване на поръчка за обратно изкупуване сумата, съотвестващата на стойността на сделката, постъпва по сметка на клиента след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

Рисковете, свързани с инвестиране в този Фонд, могат да бъдат лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица. По-подробна информация – в Проспекта на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.