green-header

Какви са предимствата и рисковете?

 

“ДСК Алтернатива 1” предлага на клиентите (инвеститорите) висока ликвидност и минимални флуктуации в стойността на дяловете чрез инвестиции в подходящ микс предимно от качествени ДЦК и инструменти на паричния пазар и в по-малка степен  - корпоративни облигации, които формират портфейла на Фонда. 

Консервативното управление на средствата определя и по-кратък препоръчителен инвестиционен хоризонт от около 2 години за вложените във Фонда средства. В съчетание с нулевите такси при покупка и обратно изкупуване на дялове това позволява на инвеститорите да управляват ефективно краткосрочно свободните си средства.

При подаване на поръчка за обратно изкупуване сумата, съотвестващата на стойността на сделката, постъпва по сметка на клиента след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.