green-header

Как се управляват средствата?

Основните цели на Фонда са нарастване на стойността на средствата, вложени от клиентите, чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност.  Фондът инвестира преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност и не инвестира в акции. 

Инвестиционната стратегия предвижда реализиране на текущи доходи от дългови ценни книжа и инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. Не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 9 от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.