Как се управляват средствата?

Как се управляват средствата?

Основните цели на Фонда са нарастване на стойността на средствата, вложени от клиентите, чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност.  Фондът инвестира преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност и не инвестира в акции. 

Инвестиционната стратегия предвижда реализиране на текущи доходи от дългови ценни книжа и инструменти, както и активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. Не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 9 от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.