green-header

ОТП Фонд Мениджмънт

ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед, Унгария (“ОТПФМ”) е Управляващо Дружество създадено през 1993 г, което е част от най-голямата унгарска финансова група - ОТП Банк. Дейността на дружеството е насочена в 3 направления: (а) управление на инвестиционни фондове; (б) управление на пенсионни фондове; (в) управление на индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа.

ОТП ФМ е лидер на унгарския пазар на инвестиционни фондове с 25.1% пазарен дял (21.2% общо активи под управление) към края на 2023 г. Към края на годината ОТП ФМ управлява активи на обща стойност 10,5 милиарда eвро и  62 фонда (open ended public, closed, non-public ).

Тип портфейлАктиви под управление в млн. eвро към 31.12.2023
Инвестиционни фондове9 228
Пенсионни фондове 1 128
Други (Institutional) 118

 


 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.