ДСК Евро Актив

Месечен бюлетин - м. март, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата?


Ефективно управление за свободни средства в евро в средносрочен план с висока ликвидност. Чрез Фонда използвате възможностите за доходност предимно от  ранообразни качествени ДЦК и корпоративни облигации.

Научи повече
Използвате възможностите на инвестиции предимно в  деноминирани в евро качествени дългови инструменти
 
alternative-books
72pxbig_calendar
Гъвкавост при ползване на средствата -  разполагате с тях на следващия работен ден
72pxbig_tick
Разнообразни инвестиции във висококачествени държавни и корпоративни дългови инструменти
72pxbig_hand
Обратно изкупуване на дяловете на Фонда без такси

За кого е подходящ?

Фондът, който е деноминиран в евро, може да бъде подходящ за инвеститори / клиенти, които предпочитат нискорисково управление на еврови средства с по-малки текущи промени (покачване или спадане) в стойността на вложените средства. 

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегията цели постигане на възможния доход при малки текущи промени в цената на дял. Фондът не инвестира в акции.

Научи повече

Информация за разходите

Дистрибуторът - Банка ДСК не удържа такси при покупката и обратно изкупуване на дялове на “ДСК Евро Актив”. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Евро Актив” по една сделка е 50 евро. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.