ДСК Евро Актив

ДСК Евро Актив

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?


Ефективно управление за свободни средства в евро в средносрочен план с висока ликвидност. Чрез Фонда използвате възможностите за доходност предимно от  ранообразни качествени ДЦК и корпоративни облигации.

Научи повече
Използвате възможностите на инвестиции предимно в  деноминирани в евро качествени дългови инструменти
 
alternative-books
72pxbig_calendar
Гъвкавост при ползване на средствата -  разполагате с тях на следващия работен ден
72pxbig_tick
Разнообразни инвестиции във висококачествени държавни и корпоративни дългови инструменти
72pxbig_hand
Купувате и продавате дяловете на Фонда без такси

За кого е подходящ?

Фондът, който е деноминиран в евро, може да бъде подходящ за инвеститори / клиенти, които предпочитат нискорисково управление на еврови средства с по-малки текущи промени (покачване или спадане) в стойността на вложените средства. 

Научи повече

Как се управляват средствата?

Стратегията цели постигане на възможния доход при малки текущи промени в цената на дял. Фондът не инвестира в акции.

Научи повече

Информация за разходите

Дистрибуторът - Банка ДСК не удържа такси при покупката и обратно изкупуване на дялове на “ДСК Евро Актив”. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Евро Актив” по една сделка е 50 евро. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.