Информация за разходите

Информация за разходите

Вашата инвестиция в "ДСК Хоризонт 2035" може да бъде свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда. Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове.

При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа:

  • без такси за покупка на дялове до 15/11/2021 г.;
  • 0,20% такса за покупка на дялове след тази дата;
  • 50% намаление от таксата при покупка на дялове по периодични многократни покупки на дялове („ДСК Инвестиционен план“);
  • такса 0,20% при обратно изкупуване на дялове преди „целевата дата“ (31/12/2035 г.);
  • без такса при обратно изкупуване след „целевата дата“ (31/12/2035 г.);
  • евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Оперативни разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите му и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял:

Такси, поемани от фонда в рамките на една година* - Текущи такси : 2.96%

Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства - Такса за постигнати резултати : няма

 


 

* Данните са прогнозни и могат да варират за различните години. Тъй като Фондът е новоучреден текущите такси са представени на база на очакваните общи разходи и са изчислени като процент от очакваната средна годишна нетна стойност на активите на Фонда, като е направено консервативното допускане, че средната годишна нетна стойност на активите за първата година ще бъде 3 млн. лв.

 

 

 

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.