green-header

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Немски акции" е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен период" на Фонда има възможност за защита на 99% на стойността на инвестицията;
  • търсят възможност за по-голяма доходност, частично обвързана с резултатите на индекс/и на акции на немски компании;
  • имат възмажност да инвестират в средносрочен и дългосрочен период ;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен/дългосрочен  период, съобразен с текущия "ограничен период" от дейността на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.