green-header

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 2" е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен период" на Фонда има възможност за защита на 100% от стойността на инвестицията;
  • търсят възможност за по-голяма доходност, частично обвързана с резултатите на индекс/и на акции на европейски компании;
  • търсят инвестиция с нисък риск до умерен риск;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен/дългосрочен  период, съобразен с текущия "ограничен период" от дейността на Фонда.

Ние считаме, че дяловете на "ДСК Стабилност - Европейски акции 2" са подходящи за много широк кръг инвеститори - както за физически лица, разполагащи с по-малки по размер средства, които не желаят да поемат значим инвестиционен риск, така и за юридически лица, опериращи с по-голям размер на средствата.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.