green-header

Какви са предимствата и рисковете?

Дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на стратегия "Абсолютна доходност" (absolutе return strategy) за управление на средствата на Фонда, чрез която биха могли за реализиране на доходност както при възходящ тренд , така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Широката инвестиционна рамка на Фонда позволява инвестиции във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти. Фондът има възможност да заема „къси“ или „дълги“ позиции, чрез които да реализира доходност както в резултат от спад в цените на даден актив, така и при покачване в цените му. 

Фондът попада в категория на риска 3 от общо 7, което съответства на среднонисък риск. Това оценява потенциалната загуба от бъдещите резултати на среднониска, а неблагоприятните пазарни условия е малко вероятно да се отразят на възможността на Фонда да Ви плати. Други съществени рискове са лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.