Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

Дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на стратегия "Абсолютна доходност" (absolutе return strategy) за управление на средствата на Фонда, чрез която биха могли за реализиране на доходност както при възходящ тренд , така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Широката инвестиционна рамка на Фонда позволява инвестиции във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти. Фондът има възможност да заема „къси“ или „дълги“ позиции, чрез които да реализира доходност както в резултат от спад в цените на даден актив, така и при покачване в цените му. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.